Sunday, 18.11.2018, 08:37
Welcome Guest | RSS
SEVADA'S WORLD
Main | Publisher | Registration | Login
Section categories
BANASTEXCUTYUNNER [10]
SIRELI @NTERCOX AYSTEX NERKAYACNUM EM DZEZ IM BANASTEXCUTYUNNER@ VORONQ ARTAHAYTUM EN IM MTORUMNER@ KYANQI MARDU ASHXARHI DRVACQI SHURDJ. AZAT EXEQ DZER KOMENTNERUM. bari zhamanc.
Site menu
Our poll
Rate my site
Total of answers: 78
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form
Main » Articles » BANASTEXCUTYUNNER

SEVADA SOSYAN

´³É»ÝÇÝ Ï³ñÙÇñ ûÕ»ñ ¿ ϳ˻É

àõ ßáñáñáõÙ ¿ å³ïáõѳÝÇë ï³Ï,

ܳ áõ٠ѳٳñ ¿ ³ñ¹Ûá±ù ½³ñ¹³ñí»É

ºí áõÙ ¿ ëå³ëáõÙ ³Û¹å»ë ß³ñáõݳÏ;

 

ø³ÙÇÝ ³Ï³ÝçÇÝ µ³Ý ¿ ÷ë÷ëáõÙ

γñÍ»ë û Éáõñ ¿ µ»ñ»É ëÇñ³ÍÇó,

´³É»ÝÇÝ ù³ÙáõÝ ÉëáõÙ ¿ ÉëáõÙ

ºí áõñ³Ë³ÝáõÙ ù³Ùáõ ³ë³ÍÇó:

 

´³É»ÝÇÝ Ï³ñÙÇñ ûÕ»ñ ¿ ϳ˻É

àõ Ï³Ý·Ý³Í ×³Ù÷ÇÝ ëå³ëáõÙ ¿ ݳ,

êÇñáõó ¿ ³Ýí»ñç ëÇñïÁ µ³µ³Ë»É

ܳ ѳí³ïáõÙ ¿ áñ Û³ñÝ Çñ Ï·³:

 

ê³Ï³ÛÝ ³ßáõÝÁ  µ»ñ»ó Ù³Ñí³Ý µáÃ.

´³É»ÝÇÝ íßïÇó ¹»ÕÝ»ó, ¹³Éϳó³í,

àõ  ëÇñïÁ Ýñ³ ëÇñáõó Ïñ³Ïáï,

гݷ³í áõ Ù³ñ»ó, Éóí»ó íÇßï áõ ó³í:

 

´³Ûó ѳí³ïáõÙ ¿ ëÇñáõÝ µ³É»ÝÇÝ,

àñ  ßáõïáí ÏÛ³ÝùÇ ÓÙ»éÁ ϳÝóÝÇ:

¶³ñáõÝÁ Ýáñ ßáõÝã Ïï³ ×ÛáõÕ»ñÇÝ

Վ³ñë»ñÇÝ ëÇñá ͳÕÇÏ Ïµ³óíÇ

 

àõ ÝáñÇó Ï³Ý·Ý³Í ÑÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇÝ

ܳ ÏñÏÇÝ Ï³ñÙÇñ ûÕ»ñ ÏϳËÇ

àõ ëñï³ïñá÷ Ïëå³ëÇ Û³ñÇÝ

êÇñ³Ñ³ñ ëÇñïÁ ç»ñ٠ϵ³µ³ËÇ

 

ÜáñÇó µ³É»ÝÇÝ Çñ »ñ·Ý ¿ »ñ·áõÙ

ÆÝãå»ë Ù»ñ í»ñçÇÝ µ³Å³ÝÙ³Ý å³ÑÇÝ

ºë »É »Ù ëå³ëáõÙ µ³É»Ýոõ ÝÙ³Ý

Î³Ý·Ý³Í ÷áß»å³ï ÑÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇÝ
Category: BANASTEXCUTYUNNER | Added by: SEVADAS (13.07.2011)
Views: 1831 | Comments: 1 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0 Spam
1 HAY ART  
vorpes comment es kgrem

Երբ պայծառ օրըդ տխուր կըմթնի,
Եվ սիրտըդ կայրե թունավոր կասկած,
Վհատ սոսկումի տանջանքով կըզգաս,
Որ որոնածըդ բնավ չես գտնի...

Բայց դու կըգնաս, օ՜, դու չես կանգնի,
Վերջին լույսերը մեղմ կվախճանեն,
Վերջին հույսերդ կըդավաճանեն, —
Դու որոնածըդ բնավ չես գտնի...

Եվ երբ չի մնա ոչ մի հույս գաղտնի,
Սիրտըդ կըճչա, արդյոք ո՞ւր ես, կա՞ս,
Հողը կըգրկես և կըհեկեկաս. —
Ո՛չ,— կարձագանքվի,— բնավ չես գտնի...

Name *:
Email *:
Code *:
Search

Copyright MyCorp © 2018

Free website builderuCoz

Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter